2018 Edmonton Region STARSkate Invitational

STAR 4 – Girls (U10 – Flt A) RESULTS (PDF)
Free Program
STAR 4 – Girls (U10 – Flt B) RESULTS (PDF)
Free Program
STAR 4 – Girls (U13 – Flt A) RESULTS (PDF)
Free Program
STAR 4 – Girls (U13 – Flt B) RESULTS (PDF)
Free Program
STAR 4 – Girls (U13 – Flt C) RESULTS (PDF)
Free Program
STAR 4 – Girls (U13 – Flt D) RESULTS (PDF)
Free Program
STAR 4 – Girls (U13 – Flt E) RESULTS (PDF)
Free Program
STAR 4 – Girls (13O – Flt A) RESULTS (PDF)
Free Program
STAR 4 – Girls (13O – Flt B) RESULTS (PDF)
Free Program
STAR 4 – Girls (13O – Flt C) RESULTS (PDF)
Free Program
STAR 5 – Women (U10) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 5 – Women (U13 – Flt A) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 5 – Women (U13 – Flt B) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 5 – Women (U13 – Flt C) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 5 – Women (U13 – Flt D) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 5 – Women (13O – Flt A) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 5 – Women (13O – Flt B) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 5 – Women (13O – Flt C) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 5 – Women (13O – Flt D) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
Pre-Juvenile – Women (U13) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 6 – Men RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 6 – Women (Flight A) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 6 – Women (Flight B) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 6 – Women (Flight C) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 6 – Women (Flight D) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 6 – Women (Flight E) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 7 – Women (Flight A) RESULTS (PDF)
Short Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 7 – Women (Flight B) RESULTS (PDF)
Short Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 7 – Women (Flight C) RESULTS (PDF)
Short Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 8 – Women RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 9 – Women (Flight A) RESULTS (PDF)
Short Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 9 – Women (Flight B) RESULTS (PDF)
Short Program Time Sheet/Detailed Classification
Gold – Women (FS) RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
STAR 10 – Women RESULTS (PDF)
Free Program Time Sheet/Detailed Classification
Silver – Adult Women (FS) RESULTS (PDF)
Free Skate Time Sheet/Detailed Classification
Bronze – Women (IN – Flt A) RESULTS (PDF)
Interpretive Time Sheet/Detailed Classification
Gold – Women (IN) RESULTS (PDF)
Interpretive Time Sheet/Detailed Classification
Silver – Women (IN – Flt A) RESULTS (PDF)
Interpretive Time Sheet/Detailed Classification
Silver – Women (IN – Flt B) RESULTS (PDF)
Interpretive Time Sheet/Detailed Classification
Bronze – Women (IN – Flt B) RESULTS (PDF)
Interpretive Time Sheet/Detailed Classification
Bronze – Women (IN – Flt C) RESULTS (PDF)
Interpretive Time Sheet/Detailed Classification
Bronze – Women (IN – Flt D) RESULTS (PDF)
Interpretive Time Sheet/Detailed Classification