2017-2018 Synchronized Skating Program Elements

2017 – 2018 Synchronized Skating Program Elements – Click here for the list of elements.